Khen thưởng cho Doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng tiêu biểu khu vực ĐBSCL năm 2015

Thứ tư - 29/07/2015 14:59
Nhân dịp chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2015, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) có chủ trương khen thưởng cho Doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng tiêu biểu khu vực ĐBSCL năm 2015.
Thường trực Hiệp hội sao những tiêu chuẩn, thủ tục hồ sơ quy định của VCCI Cần Thơ để quý doanh nghiệp căn cứ vào đó làm thủ tục gửi về Văn phòng Hiệp hội.

-         Gửi phiếu đăng ký, ngày 10/8/2015 là hạn chót.

-         Gửi hồ sơ theo quy định, ngày 10/9/2015 là hạn chót.

Mong quý doanh nghiệp nghiên cứu, tích cực tham gia viết báo cáo thành tích gửi về Văn phòng Hiệp hội tổng hợp đề nghị VCCI Cần Thơ tuyên dương trong dịp kỷ niệm chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2015 tại TP. Cần Thơ.
Trân trọng kính chào./.

Liên hệ Văn phòng Hiệp hội, số điện thọại (073) 3873272 hoặc 0913962880 gặp anh 2 Do để trao đổi.

 Phiếu đăng ký

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                                                                      
….……….., ngày ….. tháng …. năm 2015
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ KHEN THƯỞNG
“DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG TIÊU BIỂU KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2015”
 
Kính gửi : Ban tổ chức khen thưởng
 

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP (Vui lòng điền đầy đủ thông tin)
1 Tên Doanh nghiệp
 
 
2 Địa chỉ Doanh nghiệp
 
 
3 Năm thành lập  
4 Ngành nghề
 
 
5 Điện thoại  
6 Fax  
5 Tên người đại diện  
2 Giới tính * Nam                              * Nữ
3 Di động  
4 Email  
5 Chức vụ * Chủ tịch HĐQT            * Chủ tịch HĐTV
* Tổng Giám đốc             * Giám đốc   
* Phó Tổng Giám đốc      * Phó Giám đốc                           
II. SẢN PHẨM THAM GIA XÉT THƯỞNG (sơ lược thông tin về sản phẩm tham gia xét thưởng như tên sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, ...):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ (Vui lòng điền đầy đủ thông tin)
1 Họ và tên người liên hệ  
2 Chức vụ  
3 Di động  
4 Email  
 
.................................................................................. xin đăng ký tham gia khen thưởng “Doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng tiêu biểu khu vực ĐBSCL năm 2015” và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin trong phiếu đăng ký này.
 
                                                                ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ
                                                           (Ký tên, đóng dấu)
                                            

 
Mẫu báo cáo thành tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Danh hiệu “Doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng tiêu biểu kv ĐBSCL năm 2015”)
 
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1 Tên Doanh nghiệp
 
 
2 Địa chỉ
 
 
3 Điện thoại  
4 Fax  
5 Email  
6 Năm thành lập  
7 Ngành nghề kinh doanh
 
 
8 Tên sản phẩm đặc trưng tham gia xét thưởng  
 
 
 
II. BÁO CÁO THÀNH TÍCH
2.1 THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
2.1.1 Sơ lược thông tin về sản phẩm đặc trưng tham gia xét thưởng như tên sản phẩm, nguyên liệu sử dụng, quy trình kỹ thuật sản xuất, những tiêu chuẩn chất lượng áp dụng trong sản xuất đảm bảo ATVSTP, xu hướng phát triển trong thời gian tới, ... (có thể sử dụng trang phụ)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2.1.2 Những danh hiệu, chứng nhận của sản phẩm đạt được
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2.2 THÀNH TÍCH CỦA DOANH NGHIỆP (báo cáo thành tích nổi bật của doanh nghiệp trong thời gian năm 2013, năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 )
2.2.1 Doanh nghiệp đạt kết quả sản xuất kinh doanh ổn định qua các năm 2013, năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015
(yêu cầu đính kèm báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thể hiện đầy đủ các số liệu tài chính)
2.2.2 Doanh nghiệp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoạt động đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp năm 2013, năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 như:
a) Thực hiện đầy đủ các khoản nộp về ngân sách, thuế năm 2013, năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 (yêu cầu đính kèm xác nhận của cơ quan thuế)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
b) Thực hiện tốt việc giữ gìn bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp và cộng đồng (báo cáo về những hoạt động đã thực hiện nhằm bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp, cộng đồng) (yêu cầu đính kèm xác nhận của cơ quan môi trường địa phương)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
c) Thực hiện tốt các chính sách với người lao động
- Tiền lương trung bình/ lao động/ tháng qua các năm 2013, năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015           
....................................................................................................................................................
- Về các chế độ bảo hiểm .......................................................................................................
....................................................................................................................................................
- Về điều kiện làm việc, ATVSLĐ ........................................................................................
....................................................................................................................................................
- Chính sách phúc lợi dành cho người lao động .................................................................
....................................................................................................................................................
- Khác ........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
d) Những đóng góp của Doanh nghiệp cho địa phương và khu vực (tham gia phong trào, các hoạt động góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và khu vực)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
e) Các bằng khen, giấy khen đạt được của doanh nghiệp trong thời gian từ năm 2013, năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 (nếu có)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 
....................................................................... xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trong báo cáo thành tích này và đề nghị được tham gia bình xét.
………….., ngày ……..tháng …….năm 2015
                                                                                   DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ         
                                                                                             (ký tên, đóng dấu)                  
                                                  

Tiêu chuẩn, thủ tục hồ sơ

TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC XÉT DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG TIÊU BIỂU KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2015
 
- Sản phẩm đặc trưng  là sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu tại địa phương, mang tính đặc trưng, gắn liền với địa phương và khu vực ĐBSCL. 
- Sản phẩm đặc trưng được sản xuất theo quy trình kỹ thuật và phải đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời phát huy được tiềm năng của địa phương và khu vực.
 
I. Các tiêu chí sau đây: 
(1) Doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng riêng thuộc đối tượng xét thưởng.
(2) Doanh nghiệp có quá trình hoạt động kinh doanh ổn định trong qua các năm 2013, năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015  (thể hiện qua số liệu báo cáo tài chính). 
(3) Chấp hành tốt nghĩa vụ về thuế qua các năm 2013, năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.
 (4)  Thực  hiện  tốt  việc  giữ  gìn  bảo  vệ môi  trường  trong  doanh  nghiệp  và cộng đồng năm 2013, năm 2014 và 6  tháng đầu năm 2015(không bị khiếu nại, xử phạt về môi trường).
(5) Thực hiện tốt các chính sách với người lao động, đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động  (tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi cho người lao động, đảm bảo an toàn lao động, phát triển nguồn nhân lực, …).
(6) Sản phẩm đặc trưng tham gia bình xét được sản xuất theo quy trình kỹ thuật và phải có chứng nhận về đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
(7) Cùng các bằng khen, giấy khen của Doanh nghiệp, các đóng góp cho hoạt
động xã hội (nếu có).
 
 II. Hồ sơ gồm có:
1. Đơn đăng ký tham gia của doanh nghiệp (theo mẫu).
2. Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (có công chứng của doanh nghiệp).
3. Giấy giới thiệu khái quát về doanh nghiệp (có mộc đỏ của doanh nghiệp).
4. Bản giới thiệu về sản phẩm đặc trưng tham gia xét thưởng, quy trình sản xuất, nguyên liệu, sản phẩm có gì đặc biệt thể hiện tính đặc trưng của sản phẩm. Xu hướng phát triển của sản phẩm đặc trưng  trong thời gian tới như thế nào? (có mộc đỏ của doanh nghiệp).
5. Báo cáo thành tích của doanh nghiệp từ năm 2013, 2014 và 6 tháng năm 2015 (theo mẫu).
6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do doanh nhân điều hành thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu về tài chính từ  năm 2013, 2014 và 6 tháng năm 2015 (qua từng năm lấy mốc thời gian mỗi 6 tháng).
7. Xác nhận hoàn  thành nghĩa vụ về  thuế của doanh nghiệp do doanh nhân điều hành năm 2013, 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.
8. Xác nhận của cơ quan môi trường về việc không khiếu nại, xử phạt về môi trường từ năm 2013, 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.
9. Bản sao Chứng nhận về đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, quy trình kỹ thuật của sản phẩm đặc trưng.
10. Các bằng khen, giấy khen của doanh nghiệp (nếu có).
 
Lưu ý: 
+ Tất cả các hồ sơ phải sử dụng chữ ký sống, mộc đỏ của doanh nghiệp. 
+ Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả lại đối với những hồ sơ đã đăng ký tham gia bình xét. 
+ Phí đăng ký tham gia bình xét 1.000.000đ/1 hồ sơ doanh nhân, 1.000.000đ/1 hồ sơ doanh nghiệp.
+ Doanh nhân và doanh nghiệp đăng ký  tham gia phải  là hội viên chính  thức của VCCI. Đối với các Doanh nghiệp chưa là hội viên sau khi đăng ký xét thưởng phải nộp bổ sung hồ sơ gia nhập hội viên chính thức của VCCI.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 105
  • Tháng hiện tại: 1033
  • Tổng lượt truy cập: 5524872
DN thành viên
HTX Rạch Gầm
Cty CP Đầu tư & Xây dựng TG
Mobifone

Thủ tục tham gia

Ebook "Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp"

 Tải về Ebook "Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp"


Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật của Tiền Giang

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc nắm bắt các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp. 
Trong cuốn sách điện tử này, chúng tôi đã tập hợp các văn bản pháp quy thuộc gần 50 bộ Luật, Luật có liên quan mật thiết đến hoạt động của doanh nghiệp và sắp xếp thành 41 thư mục chính để thuận tiện cho việc tra cứu tài liệu. Chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho mỗi doanh nghiệp trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018