Xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp Tiền Giang tiêu biểu 2015

Thứ tư - 29/07/2015 14:52
Ngày 08/8/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 1829/QĐ-UBND v/v “ban hành quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp Tiền Giang tiêu biểu”.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2015, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ đề nghị UBND tỉnh xét tôn vinh danh hiệu Doanh nhân Tiền Giang tiêu biểu. Đề nghị quý doanh nghiệp nghiên cứu các “ tiêu chuẩn đối với doanh nhân”:

1.     Giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp từ 03 năm trở lên.
2.     Dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong quản lý và điều hành doanh nghiệp; có phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả kinh tế cao; chủ động đầu tư thiết bị mới cho doanh nghiệp.
3.     Có doanh thu, lợi nhuận năm sau bằng hoặc cao hơn năm trước.
4.     Quan tâm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ, công nhân viên, người lao động, có chú ý đến công tác đào tạo cán bộ kế cận, cán bộ làm công tác khoa học kỹ thuật.
5.     Chấp hành chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.
-          Lãnh đạo bộ máy tổ chức, quản lý, hoạt động hiệu quả; môi trường lao động tốt; có chính sách phát triển nguồn nhân lực. Không có tình trạng khiếu nại hoặc lãng công, đình công của người lao động xảy ra trong doanh nghiệp.
-          Thực hiện tốt và đầy đủ các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật (tín dụng, chế độ tài chính, kế toán, chế độ báo cáo tài chính).
-          Thực hiện tốt các quy định của pháp luật đối với người lao động, các quy định về bảo hộ lao động, an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cơ quan an toàn về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
6.     Về phẩm chất đạo đức.
-          Có tư cách, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống gương mẫu, có uy tín, ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp.
-          Có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, là hạt nhân xây dựng đoàn kết tập thể.
-          Không vi phạm đến mức bị cấp có thẩm quyền phê bình về việc chấp hành luật trong công việc, sinh hoạt xã hội.
7.     Về hoạt động xã hội.
-          Tích cực tham gia và ủng hộ giúp đỡ các tổ chức từ thiện vì lợi ích cộng đồng.
-          Tích cực thành lập và tham gia sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; đồng thời tích cực học tập, chia sẽ kinh nghiệm với cộng đồng và các doanh nghiệp.
-          Có ý thức trách nhiệm cao, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
8. Được Bộ, ngành Trung ương, tỉnh khen thưởng từ hình thức Bằng khen trở lên trong 02 năm liên tục (nếu có).

Nếu quý doanh nghiệp thấy doanh nhân mình đạt tiêu chuẩn mà quy chế của UBND tỉnh đề ra thì viết thành tích của doanh nhân và làm thủ tục theo quy định gởi về Văn phòng Hiệp hội. Hạn chót vào ngày 20/8/2015.

Thủ tục hồ sơ đề nghị gồm: (02 bản chính)

1.     Tờ trình của doanh nghiệp.
2.     Tóm tắt báo cáo thành tích (theo mẫu).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Xét danh hiệu “Doanh nhân Tiền Giang  tiêu biểu  năm 2015”)
 
A. THÔNG TIN DOANH NHÂN
1. Họ và tên:  ……………………………………………2. Giới tính: ............................ .
3. Ngày sinh: ………………………………4. Nơi sinh:……………………………….
5. Điện thoại di động:………………………6. E-mail:...................................................... .
7. Hiện đang giữ chức vụ: ………………………………………………………………
8. Tên doanh nghiệp:  ........................................................................................................... ..
9. Địa chỉ doanh nghiệp:........................................................................................................ .
10. Điện thoại: ……………………………11. Fax:……………………………………
12. Số lượng lao động: ………………………………………………………………….
13. Năm tham gia điều hành Doanh nghiệp: ……………………………………………
Thông tin người liên hệ khi cần giải thích báo cáo:
Họ tên: ………………………………………Chức vụ: ……………………….............
Di động: …………………………………………………………………………………
 
B. CÁC THÔNG TIN KHÁC
     I. Doanh nhân hãy nêu những thành tích nổi bật của mình trong thời gian quản lý và điều hành Doanh nghiệp giai đoạn từ 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.
  1. Về công tác điều hành, xây dựng và phát triển doanh nghiệp.
  2. Những sáng kiến thể hiện tính sáng tạo, dám nghĩ dám làm và có ảnh hưởng tích cực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  3. Những đóng góp góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nói riêng và cả Vùng nói chung.
  4. Các bằng khen, giấy khen đạt được  của doanh nhân trong thời gian tham gia điều hành tại doanh nghiệp từ năm 2014 đến nay (nếu có).
 
 
5. Một số kết quả phát triển của doanh nghiệp được lượng hóa:
 
                                                                                                     Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ số\năm 2014 % so năm 2013 6 tháng đầu năm 2015 Dự kiến cả năm 2015
1. Doanh thu.        
2. Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)        
3. Lợi nhuận trước thuế.        
4. Nộp ngân sách (các loại thuế)        
5. Lợi nhuận sau thuế.        
6. Thu nhập bình quân đầu người/tháng        
7.  Hoạt động từ thiện, xã hội        
      II.  Doanh nhân là người thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; và là người lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chấp hành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước:
  1. Thực hiện và chấp hành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước thông qua các khoản nộp về ngân sách, thuế năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.
  2. Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội về việc giữ gìn bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp và cộng đồng.
  3. Thực hiện tốt các chính sách với người lao động, đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động (tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vệ sinh an toàn lao động…).
      Tôi xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trong báo cáo thành tích này và đề nghị được tham gia bình xét.
 
………….., ngày ……..tháng …….năm 2015
XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP                      DOANH NHÂN ĐĂNG KÝ         
              (ký tên, đóng dấu)                                                         (ký tên)                                                                     


3.     Giấy xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2014 và 6 tháng năm 2015 (theo mẫu).

Tên doanh nghiệp
 
                        Số: / 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
 
 

                ……………., ngày  tháng  năm 2015
   
GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN
(V/v nộp thuế năm 2014, 6 tháng đầu năm 2015)
 
Kính gởi: …………(Chi cục Thuế, Cục Thuế địa phương)
 
Căn cứ Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v “ban hành quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp Tiền Giang tiêu biểu”.
Trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, ………..(tên doanh nghiệp) đã hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước, cụ thể như sau:

STT NỘI DUNG NĂM 2014 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
1 Thuế GTGT    
2 Thuế TNDN    
3 Thuế khác (nếu có)    
Đề nghị ……(Chi cục Thuế, Cục Thuế địa phương) xác nhận …..(tên doanh nghiệp) đã hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 để bổ sung hồ sơ đề nghị xét tôn vinh danh hiệu Doanh nhân Tiền Giang tiêu biểu năm 2015.

(XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC THUẾ, CỤC THUẾ ĐỊA PHƯƠNG)
Theo đề nghị trên, ……(Chi cục Thuế, Cục Thuế địa phương) xác nhận …..(tên doanh nghiệp) từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2015 đã nộp tiền thuế vào NSNN đúng như số đã liệt kê.
……………., ngày  tháng  năm 2015
 (Chi cục Thuế, Cục Thuế địa phương)
(ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
GIÁM ĐỐC
(ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 

Mong quý doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn theo quy chế quy định tích cực tham gia viết báo cáo thành tích gửi về Văn phòng Hiệp hội tổng hợp đề nghị UBND tỉnh tuyên dương trong dịp ngày doanh nhân Việt Nam 13/10.

Trân trọng kính chào./.
Liên hệ Văn phòng Hiệp hội, số điện thọại (073) 3873272 hoặc 0913962880 gặp anh 2 Do để trao đổi.Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 112
  • Tháng hiện tại: 1040
  • Tổng lượt truy cập: 5524879
DN thành viên
HTX Rạch Gầm
Cty CP Đầu tư & Xây dựng TG
Mobifone

Thủ tục tham gia

Ebook "Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp"

 Tải về Ebook "Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp"


Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật của Tiền Giang

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc nắm bắt các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp. 
Trong cuốn sách điện tử này, chúng tôi đã tập hợp các văn bản pháp quy thuộc gần 50 bộ Luật, Luật có liên quan mật thiết đến hoạt động của doanh nghiệp và sắp xếp thành 41 thư mục chính để thuận tiện cho việc tra cứu tài liệu. Chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho mỗi doanh nghiệp trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018