Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022 tỉnh


Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 19/5/2022 về việc triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022 tỉnh Tiền Giang nhằm mục đích (1) Thực hiện khảo sát, đánh giá công tác điều hành kinh tế của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thúc đẩy sự cạnh tranh, thi đua để nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội; (2) Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, điều hành kinh tế - xã hội của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; đội ngũ cán bộ, công chức thi đua thay đổi mạnh mẽ về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ; quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; (3) Tạo thêm kênh thông tin phản hồi rộng rãi, minh bạch và tin cậy để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành. Từ đó, cải thiện chất lượng phục vụ dịch vụ hành chính công và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong bộ máy hành chính tỉnh và cấp huyện, nâng cao chất lượng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp; (4) Căn cứ kết quả khảo sát để đưa ra các giải pháp phù hợp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong các năm tiếp theo; đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, điều hành của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Đính kèm:

Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022 của tỉnh Tiền Giang.  

Công văn số 5820/UBND-TH ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh về việc thống nhất bộ chỉ số DDCI năm 2022 tỉnh Tiền Giang  

Công văn số 05092022/CV-VA ngày 05/9/2022 của Viet Analytics (kèm Bộ chỉ số)  

Công văn số 135/XTĐT&HTDN-NV ngày 17/10/2022 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp  

Công văn số 2779/SKH&ĐT-XTĐT&HTDN ngày 17/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Công văn số 2840/SKH&ĐT-VP ngày 24/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ý kiến bộ phiếu khảo sát DDCI năm 2022 tỉnh Tiền Giang (kèm theo bộ phiếu khảo sát)  

Công văn số 6384/UBND-TH ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) năm 2022 của tỉnh Tiền Giang  

Công văn số 3255/SKH&ĐT-XTĐT&HTDN ngày 01/12/2022 của Sở KH&ĐT về việc thông báo thời gian thực hiện triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) năm 2022 của tỉnh Tiền Giang  

Đính kèm các Nội dung tuyên truyền:  

Video của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang  

Video phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang  

Video Tuyên truyền về DDCI năm 2022 tỉnh Tiền Giang  

Hình ảnh

Liên kết