Chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh của Sở Công Thương


Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thông báo chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh của Sở Công Thương như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ:

Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Nội dung hỗ trợ:

- H tr hp đồng tư vn đánh giá toàn din năng lc ca DNNVV trong cm liên kết ngành, chui giá tr.

- H tr hp đồng tư vn ci tiến, nâng cp k thut chuyên sâu cho doanh nghip nh và va nhm ci thin năng lc sn xut, đáp ng yêu cu kết ni, tr thành nhà cung cp ca doanh nghip đầu chui.

- H tr chi phí duy trì tài khon trên các sàn thương mi đin t trong nước và quc tế.

- H tr chi phí thuê địa đim, thiết kế và dàn dng gian hàng, vn chuyn sn phm trưng bày, chi phí đi li, chi phí ăn, cho đại din ca doanh nghip tham gia ti hi ch trin lãm xúc tiến thương mi.

3. H sơ đề xut nhu cu h tr bao gm:

- Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ (Theo mẫu đính kèm).

- Bảng đề nghị hỗ trợ kinh phí (Theo mẫu đính kèm).

- Kế hoạch về nội dung đề xuất hỗ trợ.

- Bảo sao giấy đăng ký kinh doanh

Đề nghị các đơn vị đăng ký tham gia và gửi về Sở Công Thương Tin Giang (S 387, đường Hùng Vương, xã Đạo Thnh, thành ph M Tho, tnh Tiền Giang) trước ngày 31/5/2023.

Thông tin liên hệ: Bà Lê Thị Thoa – Phòng Quản lý thương mại, số điện thoại: 0273 3878795 hoặc số điện thoại/zalo 0933 110 881, Email: thoa@gmail.com

Tải về:

Kế hoạch số  1040/KH-SCT ngày 25/4/2023 của Sở Công Thương

Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ 

Bảng đề nghị hỗ trợ kinh phí 

Hình ảnh

Liên kết